Gromobranski kabl predviđen je za izvođenje klasične gromobranske instalacije kao zamena za standardnu pocinkovanu traku FeZn 20 x 3 i FeZn
25 x 4 mm.
Osnovni model kabla označen sa PPOO Al/Fe; 16/8 mm sastoji se iz sedam
aluminijskih žila ukupnog preseka 0,16 mm i jedne pocinkovane čelične žice
0,8 mm, a sve ovo obavijeno poliester trakom i PVC plaštom. Osim ovog modela izrađeni su i modeli kabla u proširenoj varijanti dopunjeni sa koaksijalnim kablom za TV antenu, T T kablom 2 x 0,8 mm za telefonsku paricu,
kablom PP 2 x 2,5 mm2 za signalnu svetiljku, ili multiplikaciona vrsta
kabla sa svim ovim provodnicima za višestruku namenu.
Zahvaljujući kvalitetnoj izolaciji, gromobranski kabl može se polagati direktno po lako zapaljivim krovovima i fasadama kao i po ostalim
krovovima i fasadama korišćenjem standardnog gromobranskog pribora za
nošenje vodova.
Pričvršćenje gromobranskih vodova na nepristupačnim mestima (po
krovovima, iza olučnih cevi i dr.) može se vršiti specijalno konstruisanom trakom od Al lima, pogodnom za izradu šelni i obujmica. Nastavljanje i
ukštranje gromobranskih kablova i priključenje antenskih, telefonskih i signalnih vodova može se vršiti standardnim ukrasnim komadima JUS.N.B4.933.
Za spajanje i nastavljanje kablova klemama u zemlji i van zemlje može
se koristiti zaštitna PVC kutija označena u katalogu kao “Zaštitna kutija”.
Prednost gromobranskog kabla u odnosu na standradnu traku FeZn
je u tome što je kabl jeftiniji, lakše i jednostavnije se izvodi instalacija,
vodovi su manje uočljivi, što je naročito važno na reprezentativnim
objektima i objektima pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, kao i što
se svaki spustni vod izveden kombinovanim kablom može koristiti i kao
signalni, telefonski i antenski vod.